UNESCO ASP dalībnieki 2015-2018 /

06. maijā 2016. gadā

Alsungas vidusskola

Adrese: Skolas 11, Alsunga, Alsungas novads, LV 3306

Tālrunis: 63351347 Fakss: 63351127

E-pasta adrese: vidusskola@alsunga.lv

Mājas lapa: www.alsungasvidusskola.lv

UNESCO ASP darbības virziens Kultūrizglītība un vērtībizglītība

Skolas moto: "Kas pagātnī pētī, tas nākotni svētī"

Vietā, kurā atrodas Alsungas vidusskola, ir nedalāmi savijušās tautas tradīcijas ar kristīgajām tradīcijām, veidojot unikālu kultūrtelpu. Skola dibināta 1950. gadā, un šobrīd tajā mācās 140 audzēkņu 22 pedagogu vadībā.

LASĪT VAIRĀK
12. maijā 2016. gadā

Ādažu Brīvā Valdorfa skola

Adrese: Pirmā iela 26a, Ādaži, Ādažu novads, LV - 2164

Tālrunis: 67904814

E-pasts: skola@abvs.lv

Mājas lapa: www.abvs.lv

Profils sociālajos tīklos: Facebbok

UNESCO ASP darbības virziens: Vides izglītība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai

Moto: Skola dod spārnus, bet jālido pašam!

Skolā mācās 323 audzēkņu, 38 pedagogu pavadībā. Brīvā Valdorfa skolā skolēni ne tikai aktīvi mācās vispārējos mācību priekšmetus, bet arī dzied, dejo, zīmē, spēlē mūzikas instrumentus, strādā ar mālu, koku, metālu; ada, tamborē un auž.

LASĪT VAIRĀK
09. septembrī 2015. gadā

UNESCO ASP dalībskolas 2015-2018

32 izglītības iestādes Latvijā uzņemtas UNESCO Asociēto skolu projektā (ASP) un darbosies tajā 2015.–2018. gadā. Tās ir skolas, kas gatavas integrēt mācīšanas un mācīšanās procesos četrus 21. gadsimta izglītības balstus – mācīties zināt, mācīties darīt, mācīties būt un mācīties dzīvot kopā.

UNESCO ASP skolas īstenos aktivitātes, atbalstot izglītību, kas rosina personības attīstību, radošu un inovatīvu domāšanu, veiksmīgu socializāciju, ilgtspējīgu dzīvesveidu un zināšanu un prasmju tālāknodošanu. Dalībskolas Latvijā organizēs seminārus, tematiskas nodarbības, radošās darbnīcas un citus pasākumus skolniekiem, skolotājiem un plašākai sabiedrībai.

2015.–2018. gadā UNESCO ASP dalībskolas īstenos aktivitātes četros tematiskos virzienos: kultūrizglītība un vērtībizglītība, cilvēktiesību izglītība, vides izglītība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai, ANO sistēma un UNESCO darbības pamatprincipi. Skolas, kas darbosies kultūrizglītības un vērtībizglītības virzienā, veicinās radošu un atvērtu mācīšanās vidi, stiprinās starpkultūru un starppaaudžu dialogu un skolas sadarbību ar vietējo kopienu. Skolas, kas īpašu uzmanību pievērsīs vides un ilgtspējīgas attīstības izglītībai, kā arī UNESCO  darbības pamatprincipiem, sekmēs holistisku izglītību, balstītu veseluma pieejā (visas skolas pieejā) izglītības nodrošināšanā. Savukārt skolas, kas darbosies cilvēktiesību izglītības virzienā, veicinās tolerantu un iekļaujošu sabiedrību un mācību vidi.

UNESCO ASP 2015.–2018. gadā virzienā “Kultūrizglītība un vērtībizglītība” darbosies 10 izglītības iestādes: Alsungas vidusskola, Daugavpils Valsts ģimnāzija, Druvienas pamatskola, Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs, Ozolnieku vidusskola, PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, Rīgas 74.vidusskola, Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskola, Riebiņu vidusskola, VSIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums.

Virzienā “Vides izglītība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai” un “ANO sistēma un UNESCO darbības pamatprincipi” iesaistīsies 12 skolas: Ādažu Brīvā Valdorfa skola, BJVIC Rīgas dabaszinību skola, Daugavpils pilsētas 20. pirmsskolas izglītības iestāde, Grobiņas sākumskola, Jelgavas Amatu vidusskola, Skujenes pamatskola, Pļaviņu novada ģimnāzija, Priekuļu novada Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde, Rīgas Klasiskā ģimnāzija, Rīgas Valsts 2. ģimnāzija, Talsu Valsts ģimnāzija, Valmieras Valsts ģimnāzija.

Cilvēktiesību izglītību UNESCO ASP ietvaros Latvijā stiprinās 10 izglītības iestādes: Brocēnu vidusskola, Cēsu pilsētas vidusskola, Daugavpils Vienības pamatskola, Jaunsilavas pamatskola, Jēkabpils pamatskola, Kalsnavas pamatskola, Rundāles novada speciālā pirmsskolas izglītības iestāde “Saulespuķe”, Rīgas Montessori sākumskola, Sabiles vidusskola, Valmieras sākumskola.

Kopumā dalībai UNESCO ASP Latvijā 2015.–2018. gadam pieteicās 79 izglītības iestādes. Visplašākā interese darboties izrādīta kultūrizglītības un vērtībizglītības virzienā.

UNESCO ASP ir UNESCO izveidots starptautisks skolu sadarbības tīkls ar mērķi bagātināt mācību saturu, ieviest modernas mācību metodes un pilnveidot mācību vidi, kas veicina radošumu un piederības sajūtu savai valstij un pasaulei. Projekts izveidots 1953. gadā, un tajā šobrīd iesaistījušās 10 000 izglītības iestādes no 181 valsts.

Papildu informācija:
Ilze Dalbiņa
UNESCO LNK Izglītības sektora vadītāja
Tālr. 67325109
E-pasts i.dalbina@unesco.lv

LASĪT VAIRĀK
11. maijā 2016. gadā

Brocēnu vidusskola

Adrese: Ezera iela 6, Brocēnu novads, LV - 3851

Tālrunis: 63865605 Fakss: 63865605

E-pasts: broceni.skola@broceni.lv

Mājas lapa: www.brocenuvsk.lv

Profils sociālajos tīklos: Twitter - @brocenuvsk

UNESCO ASP darbības virziens: Cilvēktiesību izglītība

Moto: "Velti cerēt, ka mainīsies laiki, ja uz augšu to necels cilvēka gars " Ē. Reisters

Skolā mācās 512 audzēkņu, 51 pedagoga pavadībā. Skolas galvenā vērtība ir skolēnu, vecāku, pedagogu un sabiedrības sadarbība, kas kopīgā darbā nodrošina augstus mācību sasniegumus, aktīvu sabiedrisko darbību, iesaistīšanos projektu tapšanā un īstenošanā.

LASĪT VAIRĀK
12. maijā 2016. gadā

Cēsu Pilsētas vidusskola

Adrese: L. Pargles iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 

Tālrunis: +371 64122972 

E-pasts: vidusskola@cesis.lv 

Mājas lapa: www.cesuvsk.lv 

UNESCO ASP darbības varziens: Cilvēktiesību izglītība

Moto: "Tu izvēlies mūs par saviem skolotājiem? Mēs arī izvēlamies Tevi! Tev svarīgi, ko Tu mācies? Mums arī" Bahs

Skolā mācās 335 audzēkņu, 32 pedagogu pavadībā. Cēsu Pilsētas vidusskola nepārtraukti attīstās un mainās. Šo gadu laikā skola ir mainījusies ne tikai ārēji, bet arī izglītojoši. Skola darbojas divās maiņās: dienas un vakara, aktualizējot mūžizglītības pamatnostādnes. Ikviens skolēns tiek motivēts līdzdarboties skolas dzīvē, lai radītu pozitīvu un komfortablu mācību vidi.

LASĪT VAIRĀK
12. maijā 2016. gadā

Daugavpils 20. pirmsskolas izglītības iestāde

Adrese: Inženieru iela 16, Daugavpils, LV - 5410

Tālrunis: 65441056

E-pasts: detsad20@inbox.lv

Mājas lapa: www.daugavpils20pii.lv

UNESCO ASP darbības virziens: Vides izglītība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai

Vīzija: Sabiedrībā iecienīta izglītības iestāde ar profesionālu un kvalitatīvu audzēkņa sagatavošanu pamatizglītības apguvei ar radošu, patstāvīgu un profesionālu darbinieku kolektīvu.

Skolas darbības virzieni: centrā bērns - aktīvs dalībnieks; agrīnā vecuma bērnu adaptācija; audzēkņu sagatavošana skolai; pedagogu darba pieredzes tālākizglītība; vecāku un pašvaldības iesaistīšana skolas dzīvē.

LASĪT VAIRĀK
11. maijā 2016. gadā

Daugavpils Valsts ģimnāzija

Adrese: Cietokšņa iela 33, Daugavpils, LV - 5403

Tālrunis: 65421633 Fakss: 65421633

E-pasts: dvg@dautkom.lv

Mājas lapa: www.daugrc.edu.lv

UNESCO ASP darbības virziens: Kultūrizglītība un vērtībizglītība

Moto: Mainies uz augšu! Rainis

Skola kā vienots pedagogu, audzēkņu un vecāku kolektīvs, kas nodrošina pozitīvu mācību, intelektuālo, sadarbības un kultūrvidi, kurā katrs skolēns sasniedz viņa spējām atbilstošu izglītības līmeni, veido pilsonisko un valstisko apziņu, iegūst globalizācijas apstākļos nepieciešamās dzīvesprasmes.

LASĪT VAIRĀK
12. maijā 2016. gadā

Daugavpils Vienības pamatskola

Adrese: Ģimnāzijas iela 32, Daugavpils, LV - 5403

Tālrunis: 65420409 Fakss: 65420409

E-pasts: dvpsk@inbox.lv

Mājas lapa: www.vienibaspsk.lv 

UNESCO ASP darbības virziens: Cilvēktiesību izglītība

Moto: Mūsu skolas - skola visiem!

Skolā mācās 450 skolēnu, 43 pedagogu pavadībā. Nozīmīgākās vērtības skolas dzīvē: latvijas kultūras tradīciju kopšana daudzkultūru vidē; tolerance, sapratne; rūpes par katra skolēna vispusīgu attīstību; iekļaujošās skolas ideju īstenošana dzīvē; aktivitāte; draudzība un sadarbība.

LASĪT VAIRĀK
06. maijā 2016. gadā

Druvienas pamatskola

Adrese: "Pamatskola", Druvienas pag., Gulbenes nov., LV - 4426

Tālrunis: 64430772 Fakss: 64430785

E-pasta adrese: druviena@gulbene.lv

Mājas lapa: www.druvienasskola.lv  

Facebook lapa, Twitter konts: Druvienas pamatskola

UNESCO ASP darbības virziens Kultūrizglītība un vērtībizglītība

Skolas misija: Skolas kā radošā centra darbība vērsta uz latviskās identitātes saglabāšanu, latviskās kultūras un amatniecības saglabāšanu un popularizēšanu. 

Druvienas pamatskola kā galvenos darbības virzienus izvirzījusi - radošu, pilsoniski aktīvu, latviskā kultūrā saskaņotu personības veidošanos un pieaugošas mūžizglītības iespējas, sekmējot jaunu prasmju apguvi, sociālo saskarsmi, interešu grupu veidošanos. Skolā mācās 45 audzēkņu, 15 skolotāju pavadībā.

 

LASĪT VAIRĀK
12. maijā 2016. gadā

Grobiņas sākumskola

Adrese: Skolas iela 1, Grobiņa, LV - 3430

Tālrunis: 29449686

E-pasts: skola@grobinasnovads.lv

Mājas lapa: www.grobinasskola.lv

UNESCO ASP darbības virziens: Vides izglītība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai

Moto: "Atvērta un mūsdienīga skola, kurā kvalitatīvs mācību process mijas ar daudzpusīgu katra skolēna individuālo talantu izkopšanu un patriotisko jūtu attīstīšanu"

Skolā mācās 340 audzēkņu, 40 pedagogu pavadībā. Grobiņas sākumskola domā par harmonisku skolēnu attīstību. Audzēkņi iesaistās dažādos vides projektos, kā arī LOC kustībā Sporto visa klase, popularizējot veselīga dzīvesveida pieredzi un zaļās domāšanas iestrādnes.

LASĪT VAIRĀK