UNESCO ASP dalībnieki 2015-2018 /

12. maijā 2016. gadā

Daugavpils 20. pirmsskolas izglītības iestāde

Adrese: Inženieru iela 16, Daugavpils, LV - 5410

Tālrunis: 65441056

E-pasts: detsad20@inbox.lv

Mājas lapa: daugavpils20pii.lv

UNESCO ASP darbības virziens: Vides izglītība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai

Vīzija: Sabiedrībā iecienīta izglītības iestāde ar profesionālu un kvalitatīvu audzēkņa sagatavošanu pamatizglītības apguvei ar radošu, patstāvīgu un profesionālu darbinieku kolektīvu.

Skolas darbības virzieni: centrā bērns - aktīvs dalībnieks; agrīnā vecuma bērnu adaptācija; audzēkņu sagatavošana skolai; pedagogu darba pieredzes tālākizglītība; vecāku un pašvaldības iesaistīšana skolas dzīvē.

Skolas direktore: Jeļena Gridjuško

UNESCO ASP skolas koordinatores: Daina Vilmane, Ligita Kostina, Viktorija Jakubovska.

LASĪT VAIRĀK
12. maijā 2016. gadā

Ādažu Brīvā Valdorfa skola

Adrese: Pirmā iela 26a, Ādaži, Ādažu novads, LV - 2164

Tālrunis: 67904814

E-pasts: skola@abvs.lv

Mājas lapa: www.abvs.lv

Profils sociālajos tīklos: Facebbok

UNESCO ASP darbības virziens: Vides izglītība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai

Moto: Skola dod spārnus, bet jālido pašam!

Skolā mācās 323 audzēkņu, 38 pedagogu pavadībā. Brīvā Valdorfa skolā skolēni ne tikai aktīvi mācās vispārējos mācību priekšmetus, bet arī dzied, dejo, zīmē, spēlē mūzikas instrumentus, strādā ar mālu, koku, metālu; ada, tamborē un auž.

Skolas direktore: Kerola Dāvidsone

UNESCO ASP skolas koordinatores: Inga Zemīte, Kerola Dāvidsone, Kristīne Upīte

LASĪT VAIRĀK
12. maijā 2016. gadā

Valmieras sākumskola

Adrese: Leona Paegles iela 40a, Valmiera, LV - 4201

Tālrunis: 64224737 Fakss: 64233952

E-pasts: vs@valmiera.edu.lv

Mājas lapa: www.vss.edu.lv

UNESCO ASP darbības virziens: Cilvēktiesību izglītība

Devīze: Mācīties darot.

Skolas pamati likti 1906. gadā, Rīgas ielā. Tā tikusi būvēta kā sieviešu ģimnāzija. Vēlāk, tā ne tikai mainījusi nosaukumu, bet arī savu atrašanās vietu. Skola balstās uz holostisko koncepciju, kuras centrā tiek izvirzīts cilvēks ar viņa gribu, sajūtām un attieksmi. Skola veiksmīgi veidojusi sadarbību ne tikai ar vietējo pašvaldību un reģiona skolām, bet arī ar skolām Zviedrijā un Polijā.

Skolas direktore: Inga Zariņa - Bojāre

UNESCO ASP skolas koordinatores: Inese Zēģele, Iveta Glužģe, Gita Baltā

 

LASĪT VAIRĀK
12. maijā 2016. gadā

Rīgas Montessori sākumskola

Adrese: Pulkveža Brieža iela 4-2, Rīga, LV - 1010

Tālrunis: 26161755

E-pasts: bernumaja@gmail.com

Mājas lapa: www.montessori.lv

UNESCO ASP darbības virziens: Cilvēktiesību izglītība

Moto: "Palīdzi man pašam to paveikt"

Rīgas Montessori sākumskola ir atvērta no 2014. gada septembra ar mērķi popularizēt inovatīvu, interdisciplināru un iekļaujošu izglītību. Skolas izglītības koncepta pamatā ir M. Montessori kosmiskās audzināšanas plāns, kurā bērni iepazīst, ka viss kas ir un viss, ko mēs izzinām, ir saistīts. Mērķis ir saprast katra bērna vienreizīgumu un pavadīt bērnus viņu attīstības un mācību ceļā.

Skolas direktore: Kate Pelēce

UNESCO ASP skolas koordinatores: Kate Pelēce, Lilita Andrusa, Pārsla Rutkovska

LASĪT VAIRĀK
12. maijā 2016. gadā

Speciālā pirmsskolas izglītības iestāde "Saulespuķe"

Adrese: Imantas iela 1, Īslīces pagasts, Bauskas novads, LV - 3901

Tālrunis: 28686383

E-pasts: pii.saulespuke@rundale.lv

Mājas lapa: www.pii-saulespuke.lv

UNESCO ASP darbības virziens: Cilvēktiesību izglītība

Moto: Darīsim tā kā labāk ir bērnam!

"Saulespuķe" iestādē tiek rosināta bērna personības attīstība, veicināta veiksmīga socializācija, pielāgojot vidi bērna vajadzībām. 

Skolas direktore: Līga Valmiera

UNESCO ASP skolas koordinatores: Līga Valmiera, Sandra Demme, Gianeja Zaļkalne

LASĪT VAIRĀK
12. maijā 2016. gadā

Sabiles vidusskola

Adrese: Ventspils iela 17a, Sabile, Talsu novads, LV - 3294

Tālrunis: 63232302; 22048519 Fakss: 63232302

E-pasts: sabvsk@apollo.lv

Mājas lapa: www.sabilesskola.lv

UNESCO ASP darbības virziens: Cilvēktiesību izglītība

Sabiles vidusskola darbojas vairāk kā 60 gadus un realizē 7 izglītības programmas. Galvenie darbības virzieni - iekļaujošā izglītība, starpkultūru izglītība un skola kā pilsoniskās sabiedrības resursu attīstības centrs. Skola veic sadarbību ar vairākām novada, reģiona un valsts skolām ne tikai audzēkņu izglītošanā, bet arī pedagogu pieredzes apmaiņā. Sadarbība izveidojusies arī ar skolu Nīderlandē, īstenojot skolēnu apmaiņu.

Skolas direktore: Rudīte Blāze

UNESCO ASP skolas koordinatori: Dace Groskopa, Jolanta Kalniņa, Sarmīte Jurjaka

LASĪT VAIRĀK
12. maijā 2016. gadā

Kalsnavas pamatskola

Adrese: Vesetas iela 6, Jaunkalsnava, Madonas novads, LV - 4860

Tālrunis: 64807640 Fakss: 64807638

E-pasts: kalsnsk@inbox.lv

Mājas lapa: www.kalsnavaspamatskola.lv

Profils sociālajos tīklos: Twitter - Kalsnavasskola

UNESCO ASP darbības virziens: Cilvēktiesību izglītība

Skolas moto: "Mācīties zināt, mācīties darīt, mācīties dzīvot kopā, mācīties būt"

Skolā mācās 143 audzēkņu, 21 pedagoga pavadībā. Kalsnavas vidusskola atrodas vietā, kur ir plaši meži un mežu uzņēmumi, kas veicina skolas darbību dažādās ar dabu un tās aizsardzību saistītās aktivitātēs. 

Skolas direktore: Gunta Lapsa

UNESCO ASP skolas koordinatores: Gunta Lapsa, Sarmīte Kukāre, Aiva Igaune

LASĪT VAIRĀK
12. maijā 2016. gadā

Jēkabpils pamatskola

Adrese: Rīgas iela 200, Jēkabpils, LV - 5202

Tālrunis: 65221754

E-pasts: lietvede@jekabpils-pamatskola.lv

Mājas lapa: www.jekabpils-pamatskola.lv

UNESCO ASP darbības virziens: Cilvēktiesību izglītība

Skolā mācās 693 skolēnu, 64 pedagogu pavadībā. Skolā tiek īstenotas dažādas aktivitātes un pasākumi, kas sekmē skolēnu redzesloka paplašināšanos, piederību savai skolai un tautai. Tiek attīstītas dažādas iemaņas un prasmes. Mācību procesā un visā skolas darbībā liela uzmanība tiek pievērsta vērtībizglītības jautājumiem, mantojuma izglītībai, kā arī cilvēktiesību, tolerances, savstarpējās sapratnes, kultūras daudzveidības tēmām. Skola dalās savā pieredzē un iegūst pieredzi nacionālā, reģionālā un starptautiskā līmenī.

Skolas direktore: Silvija Dreimane

UNESCO ASP skolas koordinatores: Dace Rateniece, Ineta Dišlere, Ilona Salmiņa

LASĪT VAIRĀK
12. maijā 2016. gadā

Jaunsilvas pamatskola

Adrese: Jaunsilvas iela 1, Jaunsilvas, Līvānu novads, LV 5316

Tālrunis: 65300803 Fakss: 65300804

E-pasts: jaunsilvaspsk@livani.lv

UNESCO ASP darbības virziens: Cilvēktiesību izglītība

Skolā mācās 176 skolēnu, 23 pedagogu pavadībā. Skola veic dažādus pasākumus ilgtspējīgas izglītības attīstības nodrošināšanai. Skola mērķtiecīgi attīsta talantīgo bērnu spējas un radošumu, kā arī nodrošina izglītības pieejamību bērniem ar īpašām vajadzībām. Skolēni regulāri izstrādā vides projektus, piedalās vides sakopšanas talkās un koku stādīšanas akcijās.

Skolas direktore: Janīna Usāre

UNESCO ASP skolas koordinatores: Anastasija Kaktiniece, Janīna Usāre, Maija Ancāne 

LASĪT VAIRĀK
12. maijā 2016. gadā

Daugavpils Vienības pamatskola

Adrese: Ģimnāzijas iela 32, Daugavpils, LV - 5403

Tālrunis: 65420409 Fakss: 65420409

E-pasts: dvpsk@inbox.lv

UNESCO ASP darbības virziens: Cilvēktiesību izglītība

Moto: Mūsu skolas - skola visiem!

Skolā mācās 450 skolēnu, 43 pedagogu pavadībā. Nozīmīgākās vērtības skolas dzīvē: latvijas kultūras tradīciju kopšana daudzkultūru vidē; tolerance, sapratne; rūpes par katra skolēna vispusīgu attīstību; iekļaujošās skolas ideju īstenošana dzīvē; aktivitāte; draudzība un sadarbība.

Skolas direktore: Edīte Zdanovska

UNESCO ASP skolas koordinatores: Maija Baklāne, Ērika Locika, Lilita Razminoviča

LASĪT VAIRĀK