UNESCO ASP dalībnieki 2015-2018 /

06. maijā 2016. gadā

Druvienas pamatskola

Adrese: "Pamatskola", Druvienas pag., Gulbenes nov., LV - 4426

Tālrunis: 64430772 Fakss: 64430785

E-pasta adrese: druviena@gulbene.lv

Mājas lapa: -

Facebook lapa, Twitter konts: Druvienas pamatskola

UNESCO ASP darbības virziens Kultūrizglītība un vērtībizglītība

Skolas misija: Skolas kā radošā centra darbība vērsta uz latviskās identitātes saglabāšanu, latviskās kultūras un amatniecības saglabāšanu un popularizēšanu. 

Druvienas pamatskola kā galvenos darbības virzienus izvirzījusi - radošu, pilsoniski aktīvu, latviskā kultūrā saskaņotu personības veidošanos un pieaugošas mūžizglītības iespējas, sekmējot jaunu prasmju apguvi, sociālo saskarsmi, interešu grupu veidošanos. Skolā mācās 45 audzēkņu, 15 skolotāju pavadībā.

Skolas direktore: Velga Černoglazova

UNESCO ASP skolas koordinatores: Jolanta Zirze, Anita Graumane, Velga Černoglazova

 

 

 

LASĪT VAIRĀK
06. maijā 2016. gadā

Alsungas vidusskola

Adrese: Skolas 11, Alsunga, Alsungas novads, LV 3306

Tālrunis: 63351347 Fakss: 63351127

E-pasta adrese: vidusskola@Alsunga.lv

Mājas lapa: www.alsungasvidusskola.lv

UNESCO ASP darbības virziens Kultūrizglītība un vērtībizglītība

Skolas moto: "Kas pagātnī pētī, tas nākotni svētī"

Vietā, kurā atrodas Alsungas vidusskola, ir nedalāmi savijušās tautas tradīcijas ar kristīgajām tradīcijām, veidojot unikālu kultūrtelpu. Skola dibināta 1950. gadā, un šobrīd tajā mācās 140 audzēkņu 22 pedagogu vadībā.

Skolas direktore: Lija Baumane

UNESCO ASP skolas koordinatores: Ligita Stašaite, Aina Verbele, Laila Puķīte

LASĪT VAIRĀK
09. septembrī 2015. gadā

UNESCO ASP dalībskolas 2015-2018

32 izglītības iestādes Latvijā uzņemtas UNESCO Asociēto skolu projektā (ASP) un darbosies tajā 2015.–2018. gadā. Tās ir skolas, kas gatavas integrēt mācīšanas un mācīšanās procesos četrus 21. gadsimta izglītības balstus – mācīties zināt, mācīties darīt, mācīties būt un mācīties dzīvot kopā.

UNESCO ASP skolas īstenos aktivitātes, atbalstot izglītību, kas rosina personības attīstību, radošu un inovatīvu domāšanu, veiksmīgu socializāciju, ilgtspējīgu dzīvesveidu un zināšanu un prasmju tālāknodošanu. Dalībskolas Latvijā organizēs seminārus, tematiskas nodarbības, radošās darbnīcas un citus pasākumus skolniekiem, skolotājiem un plašākai sabiedrībai.

2015.–2018. gadā UNESCO ASP dalībskolas īstenos aktivitātes četros tematiskos virzienos: kultūrizglītība un vērtībizglītība, cilvēktiesību izglītība, vides izglītība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai, ANO sistēma un UNESCO darbības pamatprincipi. Skolas, kas darbosies kultūrizglītības un vērtībizglītības virzienā, veicinās radošu un atvērtu mācīšanās vidi, stiprinās starpkultūru un starppaaudžu dialogu un skolas sadarbību ar vietējo kopienu. Skolas, kas īpašu uzmanību pievērsīs vides un ilgtspējīgas attīstības izglītībai, kā arī UNESCO  darbības pamatprincipiem, sekmēs holistisku izglītību, balstītu veseluma pieejā (visas skolas pieejā) izglītības nodrošināšanā. Savukārt skolas, kas darbosies cilvēktiesību izglītības virzienā, veicinās tolerantu un iekļaujošu sabiedrību un mācību vidi.

UNESCO ASP 2015.–2018. gadā virzienā “Kultūrizglītība un vērtībizglītība” darbosies 10 izglītības iestādes: Alsungas vidusskola, Daugavpils Valsts ģimnāzija, Druvienas pamatskola, Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs, Ozolnieku vidusskola, PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, Rīgas 74.vidusskola, Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskola, Riebiņu vidusskola, VSIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums.

Virzienā “Vides izglītība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai” un “ANO sistēma un UNESCO darbības pamatprincipi” iesaistīsies 12 skolas: Ādažu Brīvā Valdorfa skola, BJVIC Rīgas dabaszinību skola, Daugavpils pilsētas 20. pirmsskolas izglītības iestāde, Grobiņas sākumskola, Jelgavas Amatu vidusskola, Skujenes pamatskola, Pļaviņu novada ģimnāzija, Priekuļu novada Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde, Rīgas Klasiskā ģimnāzija, Rīgas Valsts 2. ģimnāzija, Talsu Valsts ģimnāzija, Valmieras Valsts ģimnāzija.

Cilvēktiesību izglītību UNESCO ASP ietvaros Latvijā stiprinās 10 izglītības iestādes: Brocēnu vidusskola, Cēsu pilsētas vidusskola, Daugavpils Vienības pamatskola, Jaunsilavas pamatskola, Jēkabpils pamatskola, Kalsnavas pamatskola, Rundāles novada speciālā pirmsskolas izglītības iestāde “Saulespuķe”, Rīgas Montessori sākumskola, Sabiles vidusskola, Valmieras sākumskola.

Kopumā dalībai UNESCO ASP Latvijā 2015.–2018. gadam pieteicās 79 izglītības iestādes. Visplašākā interese darboties izrādīta kultūrizglītības un vērtībizglītības virzienā.

UNESCO ASP ir UNESCO izveidots starptautisks skolu sadarbības tīkls ar mērķi bagātināt mācību saturu, ieviest modernas mācību metodes un pilnveidot mācību vidi, kas veicina radošumu un piederības sajūtu savai valstij un pasaulei. Projekts izveidots 1953. gadā, un tajā šobrīd iesaistījušās 10 000 izglītības iestādes no 181 valsts.

Papildu informācija:
Ilze Dalbiņa
UNESCO LNK Izglītības sektora vadītāja
Tālr. 67325109
E-pasts i.dalbina@unesco.lv

LASĪT VAIRĀK