Dokumenti /

06. martā 2017. gadā

UNESCO Asociēto skolu projekta logotipa lietošanas vadlīnijas dalībskolām

Mērķis

Lai uzskatāmi norādītu uz sadarbību ar UNESCO, Asociēto skolu projekta (ASP) koordinatori un dalībskolas, kas ir oficiāli reģistrētas UNESCO ASP starptautiskajā reģistrā, ir aicinātas lietot UNESCO ASP logotipu. Šīs vadlīnijas precizē logotipa lietošanu saskaņā ar UNESCO nosaukuma, akronīmu, logotipu un interneta domēnu lietošanas noteikumiem, kas pieņemti UNESCO Ģenerālajā konferencē (34. rezolūcija C/86).

LASĪT VAIRĀK
18. septembrī 2015. gadā

NOLIKUMS “Par UNESCO Asociēto skolu projekta īstenošanu Latvijā” 2015-2018

UNESCO Asociēto skolu projekts (turpmāk – UNESCO ASP) ir Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) izveidots starptautisks skolu sadarbības tīkls ar mērķi bagātināt mācību saturu, ieviest modernas mācību metodes un pilnveidot mācību vidi, kas veicina radošumu un piederības sajūtu savai valstij un pasaulei. Projekts tiek īstenots saskaņā ar globālo rīcības plānu „Izglītība visiem”, globālo rīcības programmu „Izglītība ilgtspējīgai attīstībai”, kā arī ar nacionālo plānošanas dokumentu izvirzītajiem principiem un mērķiem.

UNESCO ASP Latvijā īsteno UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (UNESCO LNK), kas nosaka UNESCO ASP mērķus un uzdevumus Latvijā, veic UNESCO ASP dalībskolu izvērtēšanu un atlasi, kā arī koordinē UNESCO ASP darbību.

LASĪT VAIRĀK
07. septembrī 2012. gadā

UNESCO ASP Nolikums 2012-2015

LASĪT VAIRĀK