Dokumenti /

06. martā 2017. gadā

UNESCO Asociēto skolu projekta logotipa lietošanas vadlīnijas dalībskolām

Mērķis

Lai uzskatāmi norādītu uz sadarbību ar UNESCO, Asociēto skolu projekta (ASP) koordinatori un dalībskolas, kas ir oficiāli reģistrētas UNESCO ASP starptautiskajā reģistrā, ir aicinātas lietot UNESCO ASP logotipu. Šīs vadlīnijas precizē logotipa lietošanu saskaņā ar UNESCO nosaukuma, akronīmu, logotipu un interneta domēnu lietošanas noteikumiem, kas pieņemti UNESCO Ģenerālajā konferencē (34. rezolūcija C/86).

LASĪT VAIRĀK
18. septembrī 2015. gadā

UNESCO Asociēto skolu tīkla nolikums

UNESCO Asociēto skolu tīkla

Nolikums

 

  1. Vispārīgie jautājumi

1.    UNESCO Asociēto skolu tīkls ir Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) izveidota starptautiska izglītības iestāžu sadarbības platforma.

2.    UNESCO Asociēto skolu tīkls Latvijā darbojas saskaņā ar UNESCO noteiktajām tīkla darbības prioritātēm, ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, UNESCO Pasaules izglītības foruma noslēguma dokumentiem un Latvijas izglītības politikas dokumentiem.

3.    UNESCO Asociēto skolu tīkla saīsinājums ir UNESCO ASP, atsaucoties uz tā vēsturisko nosaukumu un darbības formu - UNESCO Asociēto skolu projekts.

 

II. Struktūra

4.    UNESCO ASP koordinē starptautiskais koordinators, kas strādā UNESCO Izglītības sektorā, UNESCO galvenajā mītnē Parīzē.

5.    UNESCO ASP mērķus un uzdevumus nosaka UNESCO starptautiskais koordinators, sadarbojoties ar dalībvalstīm un ņemot vērā UNESCO Ģenerālās konferences lēmumus.

6.    UNESCO ASP Latvijā koordinē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (turpmāk-UNESCO LNK), ieceļot tīkla nacionālo koordinatoru un nosakot tīkla mērķus un uzdevumus Latvijā.

7.    UNESCO asociētās skolas ir izglītības iestādes, kas saņēmušas UNESCO ASP sertifikātu.

8.    Visiem UNESCO ASP dalībniekiem ir pieeja tiešsaistes sistēmai OTA, kas ir komunikācijas kanāls saziņai ar tīkla starptautisko un nacionālo koordinatoru un citām tīkla dalībinstitūcijām.

LASĪT VAIRĀK
07. septembrī 2012. gadā

UNESCO ASP Nolikums 2012-2015

LASĪT VAIRĀK