IKT eksperti Latvijā apspriež pilotprojektu „Mācīšanās nākotnei” /

18. jūlijā 2012. gadā

Šā gada 28. un 29. martā Latvijā notika starptautisks UNESCO Informāciju tehnoloģiju izglītībā institūta (IITE)/ Asociēto skolu projekta (ASP) seminārs, kurā Baltijas valstu (Igaunijas, Latvijas, Lietuvas), Austrumeiropas valstu (Baltkrievijas, Ungārijas, Moldovas), Kaukāza valstu (Armēnijas, Azerbaidžānas), Vidusāzijas (Kazahijas, Kirgīzijas, Tadžikijas un Uzbekijas), kā arī Krievijas izglītības jomas un politikas speciālisti diskutēja par pilotprojekta „Mācīšanās nākotnei” īstenošanu šajās valstīs. Seminārā piedalījās arī izglītības eksperti no Korejas un Somijas.

„Mācīšanās nākotnei” ir pilotprojekts, ar kura palīdzību UNESCO ASP skolās plānots veicināt pārdomātu informācijas tehnoloģiju izmantošanu izglītībā ar mērķi padarīt mācību saturu atbilstošu mūsdienu izaicinājumiem sabiedrībā un vidē, tādējādi sekmējot ilgtspējīgu attīstību. Projekts akcentē četrus 21. gadsimta mācīšanās balstus – mācīšanos zināt, mācīšanos būt, mācīšanos darīt un mācīšanos dzīvot kopā – mūsdienu pasaules izaicinājumu un jauno iespēju kontekstā. Projektā tiek uzsvērta nepieciešamība līdz ar informācijas tehnoloģiju ienākšanu izglītības sistēmā veicināt to nozīmi ne tikai e-prasmju apguvē, bet tieši mācību satura tuvināšanā sabiedrības attīstības vajadzībām ārpus skolas. Tas ietver  jaunu mācību līdzekļu izstrādi,  kvalitatīvas saziņas izkopšanu starp skolēniem un skolotājiem savas valsts teritorijā un starptautiski.

Informācijas avots: http://unesco.lv/lv/izglitiba/latvija-tikas-augsta-limena-izglitibas-un-ikt-eksperti-no-baltijas-eiropas-kaukaza-un-azijas/